หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( สธ 0208.11/ว 31 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561)

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5