ที่ สธ 0208.04/ว 1564 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2562 อนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) กรณีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ถึง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 4, 7, 9, 11 / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน /
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด /
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี /โรงพยาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลชัยภูมิ