ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

(สธ 0208.10/ว 10 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/หัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นระดับสูงขึ้น

โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 มกราคม 2561 ณ กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download เอกสารรายละเอียดการสมัคร เอกสารการสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง click 

 1. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
 2. กำหนดเวลาการคัดเลือก
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร และใบสมัคร
 5. วิธีดำเนินการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน
 6.รายละเอียดแนบท้ายประกาศ