ที่ สธ 0208.04/ว 1503 ลว. 22 กรกฎาคม 2562 การขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์