ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 445 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

Download (PDF, 833KB)

 

คุณสมบัติ

ใบสมัคร

แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย