ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1500 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

Download (PDF, 733KB)

คุณสมบัติ

ใบสมัคร

แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย