ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1494 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

Download (PDF, 740KB)

      

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

                      รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

    แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย