ที่ สธ 0208.04/ว 1486 ลว. 18 ก.ค. 2562 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2562

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 1
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 2
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 3
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 4
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 5
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 6
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 7
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 8
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 9
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 10
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 11
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ เขตสุขภาพที่ 12
บัญชีกำหนดตำแหน่งฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล