ที่ สธ 0208.04/ว 455 ลว.10 กรกฎาคม 62 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1,3,5,9