(ว 3772 /28 ธันวาคม 2560 )ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ1

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ2

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ3

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ4