ที่ สธ 0208.04/ว 1379 ลว. 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2562