ที่ สธ 0208.04/ว1358 ลว. 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ 9 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3