ที่ สธ 0208.08/ว 1344 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์แผนไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำผลงานวิชาการด้านงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข