ที่ สธ 0208.04/ว 383 ลว.25 มิ.ย.62 เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กสล.พกส. (พกส.001) ตัวอย่าง การกรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กสล.พกส. (พกส.001) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบประเมินความเสี่ยง สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก กสล.พกส.

เรียน อธิบดีทุกกรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป / อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก