อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเดือนกรณีพิเศษ (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1294 ลว.26 มิ.ย.62)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1294 ลว.26 มิ.ย.62  เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ