NEW !!! การใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4