ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 166563 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพยาบาล กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การพยาบาล กองการพยาบาล

รายละเอียดแนบท้าย

วิธีการคัดเลือก

เอกสารที่ต้องส่งและใบสมัคร

หนังสือเวียน