ว 3756 / 27 ธันวาคม 2560 ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง
(ว 3756 / 27 ธันวาคม 2560)

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2