การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้


  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 1305 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ

  ประกาศรับสมัคร

  แบบแสดงความจำนงฯ เข้ารับการคัดเลือก

  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

  แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

  กำหนดการคัดเลือก

  รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกตำแหน่งนายแพทย์ สสจ. ผอ.รพศ/ รพท. ปี 2560 และ ปี 2561

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร.  08 3596 9514, 0 2590 1675, 1455