ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว1242 ลว.20 มิ.ย.62 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว1242 ลว.20 มี.ค.62 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้