(ว1017 / 25 ธันวาคม 2560 ) การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบออนไลน์

การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบออนไลน์
เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)