คำสั่ง อ.ก.พ.สป. ที่ 51 / 2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แทนอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ