สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน   ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2562