หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 1165 ลว. 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งว่างของพนักงานราชการในบัญชีรายละเอียดตาม QR Code