โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  จำนวน  1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน  2562