ว 3714 /22 ธันวาคม 2560 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

ดาวน์โหลด    ปรับลดตำแหน่งต่ำลง 1 ระดับ (ชั่วคราว) 61 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลด เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน 360 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลด เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ 207 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลด ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในบริหารงาน 29 ตำแหน่ง