กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (ภายในวันที่ 21 มิ.ย. 2562)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ และใบสมัครได้ที่นี่