กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ และใบสมัครได้ที่นี่