โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รับโอนรับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  14 มิถุนายน  2562