ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

           ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล       เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ 37 กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 1097 ลว. 5 มิ.ย.2562

ประกาศรับสมัครฯ

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก