เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 0208.08/ว 1070 ลว 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Download (PDF, 713KB)