ที่สธ 0208.04/996 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 6