ที่สธ 0208.08/ว1088 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเเพทย์แผนไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำผลงานวิชาการด้านงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่สธ 0208.08/ว1088 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเเพทย์แผนไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำผลงานวิชาการด้านงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย