ที่ สธ 0208.047/ว 1074 ลว.31 พ.ค. 62 เรื่อง สำรวจข้อมูลลาศึกษาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก .
แบบสำรวจข้อมูลลาศึกษาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาศึกษาต่อ

ดาวน์โหลดหนังสือเวียน ได้ที่นี้