หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 1075 ลว. 31 พ.ค. 62 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป