NEW !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ หลักสูตร “เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า”

            ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 1051
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แจ้งกำหนดการอบรมสัมมนาของสำนักงาน ก.พ. ตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ นั้น
            สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.1/67 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ หลักสูตร “เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า” ดังรายละเอียดที่แนบมานี้