ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด
ที่ นร 1012.1/56
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์และพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการซึ่งมีคุณสมบัติและมีความสนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
ในแต่ละหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร