ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ))

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ)

ตำแหน่งเลขที่ 66, 73 และ 78 กลุ่มสนับสนุนงานประกันสุขภาพ กองตรวจราชการ

(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1, 7 และ 11 ตามลำดับ) นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูล

ที่ผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เรียงตามตัวอักษร)

รายละเอียดประกาศ click link ด้านล่าง

 ————————————————————————————————–

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)