ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว999 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว999 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้