(คู่มือ) ที่ สธ.02058.04/ว996 เรื่อง ขอให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง หน่วยงาน และหน่วยงานภายในที่จะจ้างในระบบ HROPS เพื่อกำหนดตำแหน่งนักเรียนทุน

เรียน สำนักงานเขตสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

ดาวน์โหลด
คู่มือบันทึกการกำหนดตำแหน่ง