การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป กรณีการประเมินผลสำเร็จของงานเป็นรายปี (ครั้งที่ 2) : สธ 0208.11/ว 988 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Download (PDF, 628KB)

Download (PDF, 72KB)