ขอเชิญอบรมสัมนา หลักสูตร “เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า”

– รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
– รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๕๐๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕ ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่ ๑ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์
http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่ ๒ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์
http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘

Download (PDF, 120KB)