ว 876 / 21 ธันวาคม 2560 การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำ

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2560 (กรม)