ติดตามมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบ 6 เดือน (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 335 ลว.15 พ.ค.2562)

Download (PDF, 890KB)