ที่ สธ0208.04/ว291 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ดาวน์โหลดหนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว291

คำชี้แจ้งเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 6
เอกสารหมายเลข 7
เอกสารหมายเลข 8