ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสารธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา