ขอให้ตรวจสอบการขอ อ.ก.พ.เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 931 ลว.13 พ.ค.2562

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง