( ว 3696 / 21 ธันวาคม 2560 ) ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง และขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง และขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง