ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว907 ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจ้าง พกส. และ ลจช.(รายเดือน) พร้อมบันทึกการจ้างในระบบ HROPS

เรียน สำนักงานเขตสุขภาพ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทุกแห่ง
เอกสารแนบ 1 บัญชีตำแหน่งเลขที่ พกส.ที่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกในระบบ เอกสารแนบ 2 บัญชีตำแหน่งเลขที่ ลจช.ที่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกในระบบ