ที่ สธ 0208.04/823 ลงวันที่ 8 พ.ค.2562 เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9