รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เรียน อธิบดีกรม เลขาธิการ ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                       หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

        ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง            นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ         ราชการกระทรวง

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

Download เอกสาร 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  สธ 0208.10/ว303 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ ที่ สธ 0208.10/ว858 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร

   ใบสมัคร